the Exercise (All rights reserved)
Home | Exercise | Comment
ชุด :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1 (เมษายน 2556) ประดิษฐ์ อุดมบุญ
1 "กราบเรียน" ใช้กับ     

ปลัดกระทรวง

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2 "เรื่อง" ที่เขียนดีที่สุด คือ     

เรื่อง การไม่ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การระงับการผ่อนผันการคัดเลือเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การปฏิเสธการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
3 การเขียนข้อความขึ้นต้นในส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้คำใด ที่ตามด้วย "ประโยค"     

ตาม

ตามที่

อนุสนธิ

อ้างถึง
4 การตอบปฏิเสธ ควรเขียนชื่อเรื่อง โดย     

เพิ่ม "ไม่" นำหน้าเรื่องเดิม

ตั้งชื่อเรื่องใหม่

ใช้ชื่อเรื่อง "หนังสือปฏิเสธ"

เพิ่ม "การ" นำหน้าชื่อเรื่องเดิม
5 "ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง" ใช้กับ     

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายกเทศมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
6 "ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ นั้น" หนังสือฉบับนี้ มีที่มาจาก     

เหตุการณ์ที่ปรากฏ

บุคคลภายนอก

ผู้รับหนังสือ

ผู้ส่งหนังสือ
7 "ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ" หมายถึง     

คำลงท้าย

คำขึ้นต้น

เนื้่อเรื่อง

เรื่อง
8 หนังสือตอบการอนุญาตให้ขาราชการเป็นวิทยากร ควรเขียนคำขึ้นต้นข้อความส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้     

ด้วย...

เนื่องจาก...

ตาม...

เพราะ...
9 หนังสือที่มี "คำขึ้นต้น" และ "คำลงท้าย" ได้แก่     

หนังสือภายใน

หนังสือภายนอก

หนังสือประทับตรา

หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา
10 ข้อที่ถูก คือ     

การใช้ "ด้วย" จะต่อด้วย "กริยา"

การใช้ "อนุสนธิ" จะต่อด้วย "คำนาม"

การใช้ "ตาม" จะต่อด้วย "กริยา"

การใช้ "ตามที่" จะต่อด้วย "คำนาม"

ดูสถิติของท่าน คลิกที่ แบบทดสอบ > สถิติการทำแบบทดสอบ > ชื่อท่านนะครับ