<   หน้าหลัก   ผู้สร้างเว็บ   ประมวล   แบบทดสอบ   คลังความรู้   video   กรมสรรพากร   คลินิคภาษี   มือถือ   >
แบบทดสอบภาษีอากร
ทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบทดสอบ (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ สามารถคัดลอกหรือนำไปเผยแพร่ได้ครับ)
มีทั้งสิ้น   124  ชุด  865  ข้อ | สรุปข้อคิดเห็น/เสนอแนะ | สถิติการทำแบบทดสอบ
ชุด :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1 (เมษายน 2556) ประดิษฐ์ อุดมบุญ
1 "ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง" ใช้กับ     

รองนายกรัฐมนตรี

นายกเทศมนตรี

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัด
2 การเขียนข้อความขึ้นต้นในส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้คำใด ที่ตามด้วย "ประโยค"     

ตามที่

ตาม

อนุสนธิ

อ้างถึง
3 "ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ นั้น" หนังสือฉบับนี้ มีที่มาจาก     

ผู้ส่งหนังสือ

ผู้รับหนังสือ

บุคคลภายนอก

เหตุการณ์ที่ปรากฏ
4 "ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ" หมายถึง     

เรื่อง

คำลงท้าย

คำขึ้นต้น

เนื้่อเรื่อง
5 "กราบเรียน" ใช้กับ     

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา

ปลัดกระทรวง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
6 ข้อที่ถูก คือ     

การใช้ "อนุสนธิ" จะต่อด้วย "คำนาม"

การใช้ "ตาม" จะต่อด้วย "กริยา"

การใช้ "ด้วย" จะต่อด้วย "กริยา"

การใช้ "ตามที่" จะต่อด้วย "คำนาม"
7 การตอบปฏิเสธ ควรเขียนชื่อเรื่อง โดย     

เพิ่ม "ไม่" นำหน้าเรื่องเดิม

ตั้งชื่อเรื่องใหม่

เพิ่ม "การ" นำหน้าชื่อเรื่องเดิม

ใช้ชื่อเรื่อง "หนังสือปฏิเสธ"
8 "เรื่อง" ที่เขียนดีที่สุด คือ     

เรื่อง การปฏิเสธการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การไม่ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การระงับการผ่อนผันการคัดเลือเข้ารับราชการทหาร
9 หนังสือที่มี "คำขึ้นต้น" และ "คำลงท้าย" ได้แก่     

หนังสือประทับตรา

หนังสือภายนอก

หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา

หนังสือภายใน
10 หนังสือตอบการอนุญาตให้ขาราชการเป็นวิทยากร ควรเขียนคำขึ้นต้นข้อความส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้     

เพราะ...

ตาม...

ด้วย...

เนื่องจาก...

ดูสถิติของท่าน คลิกที่ แบบทดสอบ > สถิติการทำแบบทดสอบ > ชื่อท่านนะครับ
<  หน้าหลัก   ผู้สร้างเว็บ   ประมวล   แบบทดสอบ   คลังความรู้   video   กรมสรรพากร   คลินิคภาษี   มือถือ  >