by Pradith Udomboon
### แบบทดสอบ ###
the Exercise
Home | Exercise | Comment
ชุด :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1 (เมษายน 2556)
1 หนังสือตอบการอนุญาตให้ขาราชการเป็นวิทยากร ควรเขียนคำขึ้นต้นข้อความส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้     
ตาม...
 
เนื่องจาก...
 
เพราะ...
 
ด้วย...
 
2 "ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ นั้น" หนังสือฉบับนี้ มีที่มาจาก     
เหตุการณ์ที่ปรากฏ
 
บุคคลภายนอก
 
ผู้ส่งหนังสือ
 
ผู้รับหนังสือ
 
3 ข้อที่ถูก คือ     
การใช้ "อนุสนธิ" จะต่อด้วย "คำนาม"
 
การใช้ "ตาม" จะต่อด้วย "กริยา"
 
การใช้ "ตามที่" จะต่อด้วย "คำนาม"
 
การใช้ "ด้วย" จะต่อด้วย "กริยา"
 
4 "เรื่อง" ที่เขียนดีที่สุด คือ     
เรื่อง การระงับการผ่อนผันการคัดเลือเข้ารับราชการทหาร
 
เรื่อง การไม่ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
 
เรื่อง การขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
 
เรื่อง การปฏิเสธการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
 
5 การตอบปฏิเสธ ควรเขียนชื่อเรื่อง โดย     
ใช้ชื่อเรื่อง "หนังสือปฏิเสธ"
 
ตั้งชื่อเรื่องใหม่
 
เพิ่ม "ไม่" นำหน้าเรื่องเดิม
 
เพิ่ม "การ" นำหน้าชื่อเรื่องเดิม
 
6 "ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ" หมายถึง     
เนื้่อเรื่อง
 
เรื่อง
 
คำขึ้นต้น
 
คำลงท้าย
 
7 "ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง" ใช้กับ     
นายกเทศมนตรี
 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 
รองนายกรัฐมนตรี
 
8 การเขียนข้อความขึ้นต้นในส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้คำใด ที่ตามด้วย "ประโยค"     
อ้างถึง
 
อนุสนธิ
 
ตาม
 
ตามที่
 
9 หนังสือที่มี "คำขึ้นต้น" และ "คำลงท้าย" ได้แก่     
หนังสือประทับตรา
 
หนังสือภายใน
 
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา
 
หนังสือภายนอก
 
10 "กราบเรียน" ใช้กับ     
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
ปลัดกระทรวง
 
สมาชิกวุฒิสภา
 

ดูสถิติของท่าน คลิกที่ แบบทดสอบ > สถิติการทำแบบทดสอบ > ชื่อท่านนะครับ