the Exercise (All rights reserved)
Home | Exercise | Comment
ชุด :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1 (เมษายน 2556) ประดิษฐ์ อุดมบุญ
1 หนังสือที่มี "คำขึ้นต้น" และ "คำลงท้าย" ได้แก่     

หนังสือภายนอก

หนังสือภายใน

หนังสือประทับตรา

หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา
2 "เรื่อง" ที่เขียนดีที่สุด คือ     

เรื่อง การขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การปฏิเสธการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การไม่ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การระงับการผ่อนผันการคัดเลือเข้ารับราชการทหาร
3 การตอบปฏิเสธ ควรเขียนชื่อเรื่อง โดย     

ใช้ชื่อเรื่อง "หนังสือปฏิเสธ"

ตั้งชื่อเรื่องใหม่

เพิ่ม "ไม่" นำหน้าเรื่องเดิม

เพิ่ม "การ" นำหน้าชื่อเรื่องเดิม
4 ข้อที่ถูก คือ     

การใช้ "ตาม" จะต่อด้วย "กริยา"

การใช้ "ตามที่" จะต่อด้วย "คำนาม"

การใช้ "อนุสนธิ" จะต่อด้วย "คำนาม"

การใช้ "ด้วย" จะต่อด้วย "กริยา"
5 "ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง" ใช้กับ     

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

รองนายกรัฐมนตรี

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายกเทศมนตรี
6 "กราบเรียน" ใช้กับ     

สมาชิกวุฒิสภา

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ปลัดกระทรวง
7 "ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ" หมายถึง     

คำลงท้าย

คำขึ้นต้น

เนื้่อเรื่อง

เรื่อง
8 "ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ นั้น" หนังสือฉบับนี้ มีที่มาจาก     

บุคคลภายนอก

เหตุการณ์ที่ปรากฏ

ผู้รับหนังสือ

ผู้ส่งหนังสือ
9 การเขียนข้อความขึ้นต้นในส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้คำใด ที่ตามด้วย "ประโยค"     

อนุสนธิ

อ้างถึง

ตามที่

ตาม
10 หนังสือตอบการอนุญาตให้ขาราชการเป็นวิทยากร ควรเขียนคำขึ้นต้นข้อความส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้     

เนื่องจาก...

ด้วย...

เพราะ...

ตาม...

ดูสถิติของท่าน คลิกที่ แบบทดสอบ > สถิติการทำแบบทดสอบ > ชื่อท่านนะครับ