<   หน้าหลัก   ผู้สร้างเว็บ   ประมวล   แบบทดสอบ   คลังความรู้   video   เว็บบอร์ด   กรมสรรพากร   คลินิคภาษี   >
แบบทดสอบภาษีอากร
ทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบทดสอบ (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ สามารถคัดลอกหรือนำไปเผยแพร่ได้ครับ)
มีทั้งสิ้น   124  ชุด  865  ข้อ | สรุปข้อคิดเห็น/เสนอแนะ | สถิติการทำแบบทดสอบ
ชุด :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1 (เมษายน 2556) ประดิษฐ์ อุดมบุญ
1 "เรื่อง" ที่เขียนดีที่สุด คือ     

เรื่อง การระงับการผ่อนผันการคัดเลือเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การปฏิเสธการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การไม่ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
2 การเขียนข้อความขึ้นต้นในส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้คำใด ที่ตามด้วย "ประโยค"     

อนุสนธิ

ตามที่

ตาม

อ้างถึง
3 ข้อที่ถูก คือ     

การใช้ "ด้วย" จะต่อด้วย "กริยา"

การใช้ "ตามที่" จะต่อด้วย "คำนาม"

การใช้ "อนุสนธิ" จะต่อด้วย "คำนาม"

การใช้ "ตาม" จะต่อด้วย "กริยา"
4 หนังสือตอบการอนุญาตให้ขาราชการเป็นวิทยากร ควรเขียนคำขึ้นต้นข้อความส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้     

ตาม...

ด้วย...

เนื่องจาก...

เพราะ...
5 การตอบปฏิเสธ ควรเขียนชื่อเรื่อง โดย     

เพิ่ม "ไม่" นำหน้าเรื่องเดิม

ใช้ชื่อเรื่อง "หนังสือปฏิเสธ"

ตั้งชื่อเรื่องใหม่

เพิ่ม "การ" นำหน้าชื่อเรื่องเดิม
6 "ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ" หมายถึง     

เนื้่อเรื่อง

คำขึ้นต้น

เรื่อง

คำลงท้าย
7 หนังสือที่มี "คำขึ้นต้น" และ "คำลงท้าย" ได้แก่     

หนังสือภายนอก

หนังสือภายใน

หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา

หนังสือประทับตรา
8 "กราบเรียน" ใช้กับ     

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา

ปลัดกระทรวง
9 "ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง" ใช้กับ     

รองนายกรัฐมนตรี

นายกเทศมนตรี

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
10 "ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ นั้น" หนังสือฉบับนี้ มีที่มาจาก     

บุคคลภายนอก

เหตุการณ์ที่ปรากฏ

ผู้รับหนังสือ

ผู้ส่งหนังสือ

ดูสถิติของท่าน คลิกที่ แบบทดสอบ > สถิติการทำแบบทดสอบ > ชื่อท่านนะครับ
 หน้าหลัก   ผู้สร้างเว็บ   ประมวล   แบบทดสอบ   คลังความรู้   video   เว็บบอร์ด   กรมสรรพากร   คลินิคภาษี