by Pradith Udomboon
แบบทดสอบภาษีอากร
the Exercise
Home | Exercise | Comment
ชุด :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1 (เมษายน 2556) ประดิษฐ์ อุดมบุญ
1 หนังสือตอบการอนุญาตให้ขาราชการเป็นวิทยากร ควรเขียนคำขึ้นต้นข้อความส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้     

ตาม...

ด้วย...

เนื่องจาก...

เพราะ...
2 "ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ" หมายถึง     

คำลงท้าย

คำขึ้นต้น

เรื่อง

เนื้่อเรื่อง
3 หนังสือที่มี "คำขึ้นต้น" และ "คำลงท้าย" ได้แก่     

หนังสือภายนอก

หนังสือประทับตรา

หนังสือภายใน

หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา
4 การเขียนข้อความขึ้นต้นในส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้คำใด ที่ตามด้วย "ประโยค"     

ตามที่

อ้างถึง

อนุสนธิ

ตาม
5 "กราบเรียน" ใช้กับ     

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกวุฒิสภา

ปลัดกระทรวง
6 "ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง" ใช้กับ     

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายกเทศมนตรี

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

รองนายกรัฐมนตรี
7 "เรื่อง" ที่เขียนดีที่สุด คือ     

เรื่อง การระงับการผ่อนผันการคัดเลือเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การไม่ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การปฏิเสธการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
8 การตอบปฏิเสธ ควรเขียนชื่อเรื่อง โดย     

เพิ่ม "ไม่" นำหน้าเรื่องเดิม

ตั้งชื่อเรื่องใหม่

เพิ่ม "การ" นำหน้าชื่อเรื่องเดิม

ใช้ชื่อเรื่อง "หนังสือปฏิเสธ"
9 "ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ นั้น" หนังสือฉบับนี้ มีที่มาจาก     

บุคคลภายนอก

ผู้รับหนังสือ

เหตุการณ์ที่ปรากฏ

ผู้ส่งหนังสือ
10 ข้อที่ถูก คือ     

การใช้ "อนุสนธิ" จะต่อด้วย "คำนาม"

การใช้ "ตามที่" จะต่อด้วย "คำนาม"

การใช้ "ตาม" จะต่อด้วย "กริยา"

การใช้ "ด้วย" จะต่อด้วย "กริยา"