<  หน้าหลัก ประวัติผู้สร้างเว็บ แบบทดสอบภาษีอากร คลังความรู้ภาษีอากร video เว็บบอร์ด กรมสรรพากร คลินิคภาษีกระทรวงการคลัง ภาษาจีน  >
แบบทดสอบภาษีอากร
 แบบทดสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1 (เมษายน 2556)
1 "ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ" หมายถึง     
  ก. คำขึ้นต้น
  ข. เรื่อง
  ค. คำลงท้าย
  ง. เนื้่อเรื่อง
2 "กราบเรียน" ใช้กับ     
  ก. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  ข. สมาชิกวุฒิสภา
  ค. ปลัดกระทรวง
  ง. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3 การเขียนข้อความขึ้นต้นในส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้คำใด ที่ตามด้วย "ประโยค"     
  ก. ตามที่
  ข. อ้างถึง
  ค. ตาม
  ง. อนุสนธิ
4 "ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง" ใช้กับ     
  ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ข. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
  ค. รองนายกรัฐมนตรี
  ง. นายกเทศมนตรี
5 หนังสือที่มี "คำขึ้นต้น" และ "คำลงท้าย" ได้แก่     
  ก. หนังสือประทับตรา
  ข. หนังสือภายนอก
  ค. หนังสือภายใน
  ง. หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา
6 การตอบปฏิเสธ ควรเขียนชื่อเรื่อง โดย     
  ก. เพิ่ม "ไม่" นำหน้าเรื่องเดิม
  ข. ใช้ชื่อเรื่อง "หนังสือปฏิเสธ"
  ค. เพิ่ม "การ" นำหน้าชื่อเรื่องเดิม
  ง. ตั้งชื่อเรื่องใหม่
7 "ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ นั้น" หนังสือฉบับนี้ มีที่มาจาก     
  ก. ผู้ส่งหนังสือ
  ข. ผู้รับหนังสือ
  ค. บุคคลภายนอก
  ง. เหตุการณ์ที่ปรากฏ
8 ข้อที่ถูก คือ     
  ก. การใช้ "ตาม" จะต่อด้วย "กริยา"
  ข. การใช้ "อนุสนธิ" จะต่อด้วย "คำนาม"
  ค. การใช้ "ด้วย" จะต่อด้วย "กริยา"
  ง. การใช้ "ตามที่" จะต่อด้วย "คำนาม"
9 หนังสือตอบการอนุญาตให้ขาราชการเป็นวิทยากร ควรเขียนคำขึ้นต้นข้อความส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้     
  ก. เนื่องจาก...
  ข. เพราะ...
  ค. ตาม...
  ง. ด้วย...
10 "เรื่อง" ที่เขียนดีที่สุด คือ     
  ก. เรื่อง การระงับการผ่อนผันการคัดเลือเข้ารับราชการทหาร
  ข. เรื่อง การไม่ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
  ค. เรื่อง การขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
  ง. เรื่อง การปฏิเสธการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

   กรุณากรอกชื่อ :: :: ก่อนส่งนะครับ
ท่านสามารถดูสถิติของท่านที่ผ่านๆ มา โดยคลิกที่ เมนู แบบทดสอบ >>สถิติการทำแบบทดสอบ >> คลิกที่ชื่อท่านนะครับ

หน้าหลัก ประวัติผู้สร้างเว็บ แบบทดสอบภาษีอากร คลังความรู้ภาษีอากร video เว็บบอร์ด กรมสรรพากร คลินิคภาษีกระทรวงการคลัง ภาษาจีน