by Pradith Udomboon
### แบบทดสอบ ###
the Exercise
Home | Exercise | Comment
ชุด :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1 (เมษายน 2556)
1 "เรื่อง" ที่เขียนดีที่สุด คือ     
เรื่อง การไม่ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
 
เรื่อง การปฏิเสธการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
 
เรื่อง การระงับการผ่อนผันการคัดเลือเข้ารับราชการทหาร
 
เรื่อง การขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
 
2 "ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง" ใช้กับ     
ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 
รองนายกรัฐมนตรี
 
นายกเทศมนตรี
 
3 การเขียนข้อความขึ้นต้นในส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้คำใด ที่ตามด้วย "ประโยค"     
ตามที่
 
อ้างถึง
 
อนุสนธิ
 
ตาม
 
4 หนังสือตอบการอนุญาตให้ขาราชการเป็นวิทยากร ควรเขียนคำขึ้นต้นข้อความส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้     
เพราะ...
 
ด้วย...
 
เนื่องจาก...
 
ตาม...
 
5 หนังสือที่มี "คำขึ้นต้น" และ "คำลงท้าย" ได้แก่     
หนังสือภายใน
 
หนังสือประทับตรา
 
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา
 
หนังสือภายนอก
 
6 "ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ นั้น" หนังสือฉบับนี้ มีที่มาจาก     
ผู้รับหนังสือ
 
เหตุการณ์ที่ปรากฏ
 
บุคคลภายนอก
 
ผู้ส่งหนังสือ
 
7 "กราบเรียน" ใช้กับ     
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
สมาชิกวุฒิสภา
 
ปลัดกระทรวง
 
8 "ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ" หมายถึง     
เรื่อง
 
คำลงท้าย
 
เนื้่อเรื่อง
 
คำขึ้นต้น
 
9 การตอบปฏิเสธ ควรเขียนชื่อเรื่อง โดย     
ตั้งชื่อเรื่องใหม่
 
เพิ่ม "การ" นำหน้าชื่อเรื่องเดิม
 
เพิ่ม "ไม่" นำหน้าเรื่องเดิม
 
ใช้ชื่อเรื่อง "หนังสือปฏิเสธ"
 
10 ข้อที่ถูก คือ     
การใช้ "ตามที่" จะต่อด้วย "คำนาม"
 
การใช้ "ด้วย" จะต่อด้วย "กริยา"
 
การใช้ "ตาม" จะต่อด้วย "กริยา"
 
การใช้ "อนุสนธิ" จะต่อด้วย "คำนาม"
 

ดูสถิติของท่าน คลิกที่ แบบทดสอบ > สถิติการทำแบบทดสอบ > ชื่อท่านนะครับ