<   หน้าหลัก   ผู้สร้างเว็บ   ประมวล   แบบทดสอบ   คลังความรู้   video   กรมสรรพากร   คลินิคภาษี   >
แบบทดสอบภาษีอากร
ทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบทดสอบ (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ สามารถคัดลอกหรือนำไปเผยแพร่ได้ครับ)
มีทั้งสิ้น   124  ชุด  865  ข้อ | สรุปข้อคิดเห็น/เสนอแนะ | สถิติการทำแบบทดสอบ
ชุด :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1 (เมษายน 2556) ประดิษฐ์ อุดมบุญ
1 "เรื่อง" ที่เขียนดีที่สุด คือ     

เรื่อง การไม่ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การปฏิเสธการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

เรื่อง การระงับการผ่อนผันการคัดเลือเข้ารับราชการทหาร
2 "ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง" ใช้กับ     

ผู้ว่าราชการจังหวัด

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี
3 "ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ นั้น" หนังสือฉบับนี้ มีที่มาจาก     

บุคคลภายนอก

เหตุการณ์ที่ปรากฏ

ผู้ส่งหนังสือ

ผู้รับหนังสือ
4 หนังสือที่มี "คำขึ้นต้น" และ "คำลงท้าย" ได้แก่     

หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา

หนังสือภายใน

หนังสือภายนอก

หนังสือประทับตรา
5 การตอบปฏิเสธ ควรเขียนชื่อเรื่อง โดย     

ใช้ชื่อเรื่อง "หนังสือปฏิเสธ"

ตั้งชื่อเรื่องใหม่

เพิ่ม "การ" นำหน้าชื่อเรื่องเดิม

เพิ่ม "ไม่" นำหน้าเรื่องเดิม
6 หนังสือตอบการอนุญาตให้ขาราชการเป็นวิทยากร ควรเขียนคำขึ้นต้นข้อความส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้     

ด้วย...

เนื่องจาก...

เพราะ...

ตาม...
7 การเขียนข้อความขึ้นต้นในส่วนเนื้อเรื่อง โดยใช้คำใด ที่ตามด้วย "ประโยค"     

อ้างถึง

อนุสนธิ

ตามที่

ตาม
8 ข้อที่ถูก คือ     

การใช้ "ตามที่" จะต่อด้วย "คำนาม"

การใช้ "อนุสนธิ" จะต่อด้วย "คำนาม"

การใช้ "ด้วย" จะต่อด้วย "กริยา"

การใช้ "ตาม" จะต่อด้วย "กริยา"
9 "ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ" หมายถึง     

เรื่อง

คำขึ้นต้น

เนื้่อเรื่อง

คำลงท้าย
10 "กราบเรียน" ใช้กับ     

ปลัดกระทรวง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา

ดูสถิติของท่าน คลิกที่ แบบทดสอบ > สถิติการทำแบบทดสอบ > ชื่อท่านนะครับ
 หน้าหลัก   ผู้สร้างเว็บ   ประมวล   แบบทดสอบ   คลังความรู้   video   กรมสรรพากร   คลินิคภาษี