### ประมวลรัษฎากร ###
ระบบค้นฎีกา
คำพิพากษาฎีกาที่ 8273/2551
เรื่อง การออกหมายเรียก อำนาจคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง
กฎหมาย ประมวลรัษฎากร มาตรา 9 มาตรา 30 และมาตรา 71 (1) พรบ จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ พ.ศ.2528 มาตรา 29 พรบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5 และมาตรา 37