### ประมวลรัษฎากร ###
ระบบค้นฎีกา
คำพิพากษาฎีกาที่ 5932/2552
เรื่อง หนังสือแจ้งการประเมิน
กฎหมาย ประมวลรัษฎากร มาตรา 71 (1) พรบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 36 , 37